Styrelseprotokoll 2017-01-18

 

Sektionsstyrelsemöte, Golden retrieverklubben Uppland

Närvarande: Richard Vaerlien, Ammie Eklund, Monica Wessberg, Mariann Henriksson, Malin Danielsson, Annika Thunfors, Susanne Björkman, Annelie Olsson, Petra von Sydow, Tezzy Vaerlien

Anmält förhinder: Britt-Marie Embrén

§ 1                 Mötet öppnas

                      Richard hälsar alla välkomna och öppnar mötet

§ 2                 Val av justerare att tillsammans med ordförande justera protokollet

                      Annika Thunfors och Annelie Olsson

§ 3                 Fastställande av dagordning

                      Inget att tillägga

§ 4                 Föregående protokoll

                      Beslut att använda nya hemsidan som Malin startat upp.

§ 5                 Rapport från ordförande

                      Inget att rapportera

§ 6                 Rapport från utbildningsansvarig

                     -         Avelsseminarium i Enköping 21 januari. I dagsläget 41 st anmälda. Annika köper en

gåva som tack till Birgitta Åhman som kommer att delge statistik från Breeders profile.

§ 7                 Rapport från kassören

                      Resultatet ser ut att bli ca 0. Inventering och ev nedskrivning kvar.

§ 8                 Rapport från informationsansvarig/webb/medlemsansvarig

                      Inget att rapportera

§ 9                 Rapport från jaktansvarig

                     Styrelsen beslutade att det är ok att Ammie köper in dummisar till kommande evangemang.

§ 10               Rapport från utställningsansvarig

                     Monica rapporterade kort om Adventsutställningen. Allt flöt på bra under dagen. Domarna nöjda med kvalitén och de kom hem ordentligt.

§ 11               Rapport från mentalitets/funktionsansvarig

-         BPH

o   Vi hänvisar intresserade till en privat bana i Östervåla. Där finns både beskrivare och testledare. Man kan hyra banan men då krävs det minst 6 hundar

-         Funktionsbeskrivning retriever FB-r

o   Lite småjusteringar i upplägget framöver.

o   Vi måste vända oss mot alla retrievers inte bara golden.

o   ”Spindeldiagram” kommer att redovisas å Avelsdata framöver.

§ 12               Rapport från kostansvarig

                      Inget att rapportera

§ 13               Manusstopp Golden Nytt

                      13 januari

-         Spalten, FB-r, Goldendagen

§ 14               Inkomna skrivelser

                      Anmäla deltagande till sektionskampen

Medlemsmatrikel, 219 deltagare i Uppland kv-4 2016

§ 15               Utgående skrivelser

                      Rapport Open Show till Golden Nytt och hemsidan

§ 16               Övriga frågor

Sektionsdagarna 25-26 mars

-         (vill åka; Susanne, Malin, Monica, Ammie och Annika (ej hotellrum) Ev. Annelie och en ev. ny styrelseledamot

Avgår 2016

-         Marianne, Tezzy, Richard, Petra och Brittis

Sektionsarbete kommande år?

-         Då det är svårt att rekrytera nya personer till styrelsen måste vi se över vår organisation framöver.  Susanne skissar på ett underlag (för påsyn av resterande styrelse) som vi sedan skickar till Huvudstyrelsen som en ev. punkt att ta upp på sektionsdagarna.

-         Då det ser ut som det gör i styrelsen 2017 är det idag inte realistiskt att vi ska arrangera lika mycket saker kommande år. Därför kommer vi att föreslå årsmötet att bara arrangera en Open Show (vinter) och även ställa in 2017 års DM.

§ 17               Nästa möte

                      Årsmöte 12/2 kl. 13,00, Portalagatan Studiefrämjandets lokaler   

§ 18               Mötets avslutande

Dela den här sidan